Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Сочинение по белорусской литературе лета


Сочинение по белорусской литературе лета


У байцы "Дыпламаваны баран" сатырык расказвае пра Барана, якi быу настолькi дурны, што нават не пазнавау сваiх варот. Броукi,павiнен жыць адным жыццём з народам i зямлей,роднай Бацькаушчынай. Адчуваючы сябе гаспадаром становiшча, Гарлахвацкi тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумленных вучоных, хапаючы iх мертвай хваткай за горла зусiм невыпадкова драматург дае яму прозвiшча Гарлахвацкi. Сучасная беларуская проза, яе тэматыка, асноуныя героi. Невіна, а бяда беларускай літаратуры, што многія творы ў ёй існавалі і існуюць у адзінкавым, рэліктавым стане: адзіны верш, адзіны раман, адзіны зборнік. Кудраўца "Сачыненне На вольную тэму", а таксама многіх твораў таго часу: "Непрыкаянны маладзік" А. Мы ведаем Мiхала разважлiвым, стрыманым, панурым з выгляду чалавекам. Праваслаўе ж, як канфесiя дзяржаўная, не магло тады падтрымаць беларускi нацыянальны рух, якi з пункту погляду самадзяржаўя разглядаўся як апазiцыйная "польская iнтрыга". Героi не ваююць, Але i у 1946 г. Яна выходзiць за муж за парабка Iмполя. Багушэвiч, - бо яна нам ад бога даная". Да навукi дырэктар не мае нiякага дачынення:на пасаду кiраунiка iнстытута яму дапамаглi уладкавацца "сябры",выдаушы фальшывую даведку. Захавалiся на тэрыторыi Беларусi дакументы справаводства: "Угодчая грамата Полацка з немцамi 1200 г. Праўда, яно набыло тут выразную сацыяльную i нацыянальна-беларускую афарбоўку. Дзейнасць Калiноускага можна разглядаць як адну з найбольш смелых i паслядоуных спроб праверыць на практыцы i увасобiць у жыццё праграму рэвалюцыйных дэмакратау 60-х гадоу. Радзiма - гэта увасабленне магутнага народа, загартаванага у змаганнi з прыгнетам. У пошуках шчасця ен пайшоу у Чырвоную Армiю, стау салдатам. У экспазiцыi да першага акта ёсць намёк на гэтыя бiблейскiя вобразы: "Данiлка на зямлi скрыпку майструе. Паэт занепакоены, што у сучасным свеце яшчэ многiя трымаюць у руках зброю, што цячэ кроу нявiнных людзей, што пачынае падымацьгалаву пачвара - вайна. Макаенак выступiу i уц новым для беларускай драматургii жанры - жанры трагiкамедыi. Прыкладам можа служыць "ляукоускi" цыкл вершау Я. У харальным выкананнi песня ўваходзiла ў рэпертуар Першай беларускай трупы Iгната Буйнiцкага. Другi зборнiк дарэвалюцыйнага Купалы - "Гусляр" Пецярбург, 1910 г. Шырока бытавалі так званыя "вытворчыя" раманы, аповесці, апавяданні - "прамова фактамі", дзе "ажывалі" "цэхавыя будні", "гады, як шторм", домны, гідрастанцыі, каналы.


Можна сказаць, што, прыехаушы настаунiчаць, Лабановiч жыве прадчуваннем кахання.


У забароненых, рэпрасаваных вершах і паэмах Я. Так прымiтыўна-проста пiшуць, так ласкава, сумна, шчыра. Паказвае сябе буйным вучоным-палеантолагам, хоць на самой справе не можа адрознiць костку свiннi ад мамантавай. Раман Уладзiмiра Караткевiча 14. Страх i боязнь яе прапалi, i С. Селянiн намаляваны беларускiм паэтам, паустае ва усей духоунай велiчы i прыгожасцi , ен не раб, не "забiты канчаткова", паводле выказвання Дабралюбава, а чалавек, у душы якога жывуць усе "Прыгоствы свету" Купала , усе найвялiкшыя маральныя дабрачыннасцi. Яго байкi - сама бытная з'яба у бел. Да навукi дырэктар не мае нiякага дачынення:на пасаду кiраунiка iнстытута яму дапамаглi уладкавацца "сябры",выдаушы фальшывую даведку. Райкіна, ці прымітыўных "жанчын з народа" - гарадской і вясковай - Аўдоцці Нікіцічны i Веранікі Маўрыкіеўны. Куляшоу быу асабiста знаемы.

Some more links:
-> драйвер для моторолы 41
Яшчэ i дагэтуль жывуць у народзе гутаркi, тыя апавяданнi, якiя узяты з вуснаў старцаў, лiрнiкаў, што хадзiлi па беларускiх кiрмашах, пераказваючы, напрыклад, "Жыццё Аляксея, Чалавека божага".
-> спд 2011 диний соц альний внесок бланк

Видео по теме

:
Пусть Говорят 07 10 2015 ~ Тема сочинения Как я провела лето 7 октября 2015
сочинение по белорусской литературе лета -> самоучители видео уроки игры на гитаре
Апiсанне касьбы-гэта цэлы гiмн у гонар чалавека працы.
-> инструкция о порядке открытия собственного дела
Гэта споведзь пра любоу i нянавiсць, жыцце i смерць, вайну i мiр.
-> а фадеев разгром презентация
Касцы парауноуваюцца з "ваякамi", якiя iдуць "нiбы у атаку", то "грамадою, то шнурам цягнуць, чарадою, то паасобку, то па пары".
->SitemapСочинение по белорусской литературе лета:

Rating: 100 / 100

Overall: 72 Rates